Общи условия за ползване на www.gorgonna.com

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ http://www.gorgonna.com/
СТОКИ И УСЛУГИ

                   

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя стоки на клиентите си посредством Интернет магазина http://www.gorgonna.com/. С натискане на бутона Поръчка, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. След кликане на бутона "Поръчка", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в списъка на избраните от клиента стоки, наречен „Количка". Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката на посоченияот него e-mail адрес и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Доставката се осъществява чрез потвърждение по телефона.

3. http://www.gorgonna.com/ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица http://www.gorgonna.com/ уведомяваклиента за изчерпването й. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

II. ДОСТАВКА


7.Доставката се извършва в срок от 2 (два) дни за град София и в срок от 5 (пет) работни дни за страната. http://www.gorgonna.com/ не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

8. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката http://www.gorgonna.com/ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
9. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,
Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка.IІІ. ЦЕНИ


10. Цените, посочени на сайта не включват опаковане и транспортиране. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, клиентът следва да заплати всички допълнителни  такси, свързани с износа.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА


11. Клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина http://www.gorgonna.com/, както и право да се информира за състоянието на своята поръчка.


12. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата http://www.gorgonna.com/.

13.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на http://www.gorgonna.com/  се задължава при ползване на услугите:

  • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

  • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
  • да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
  • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

14.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.


VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА


15. ТЪРГОВЕЦА  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
16. ТЪРГОВЕЦА  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на http://www.gorgonna.com/.  
17. ТЪРГОВЕЦА  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез http://www.gorgonna.com/.

18. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

19 ТЪРГОВЕЦА  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

20. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди - вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА  

21. ТЪРГОВЕЦА  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.


VII. ЛИЧНИ ДАННИ


22 ТЪРГОВЕЦЪТ  гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. ТЪРГОВЕЦЪТ  защитава личните данни на клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка.

VІІІ. ТЕРМИНОЛОГИЯ


23. Под "Потребител/клиент" се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата http://www.gorgonna.com/ на своя компютър.

24. Под "Поръчка" се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

25. Интернет магазина  /името на сайта/ е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

26. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.